Højbjergsvej 12, Brøns, 6780 Skærbæk, Tlf.: 74 75 33 45
Blå gruppe

Målbeskrivelse med handleplan for blå gruppe i Brøns Rejsby Børnehave:

Vi har aldersopdelt og samlet de ældste børn i gruppen (blå), så de i gruppetiden er sammen med deres jævnaldrende kammerater. Det vil gøre det lettere at tilrettelægge en pædagogisk praksis, som kan tilgodese de behov for udvikling og udfordringer, som vi mener, netop denne aldersgruppe vil få glæde af.
I gruppen vil aldersspredningen være fra 4 år til 6 år. Det vil sige at der en gang om ugen vil blive praktiseret ”skolearbejde” for de kommende skolebørn. Den resterende gruppe vil blive samlet med de øvrige mellemgruppebørn fra rød gruppe.
Legen vil selvfølgelig fortsat være den vigtigste brik, da det er gennem legen børn lærer og får mulighed for at bearbejde deres oplevelser. For disse børn har vi lavet en målbeskrivelse med handleplan, for at synliggøre det pædagogiske arbejde med netop denne gruppe børn; som skal fungere som et arbejdsredskab for det pædagogiske personale.

• Større grad af selvhjulpenhed
 -Selv klare af- og påklædning
 -Selv klare toiletbesøg – kommende skolebørn
- Mellemgruppen øver sig i at klare toiletbesøgene selv
- Har del i det praktiske omkring madpakker, oprydning og rengøring
- Selv med ati at holde orden på deres ting/garderobe
- Selv henter det de har brug for (fx. farver, ske)
- Selv finde løsning på deres ”problemer”

Øget medbestemmelse/indflydelse
- Får valgmuligheder
- Får indflydelse på aktiviteter (De voksne har stadig det overordnede ansvar)
- Bliver lyttet til

At give børnene selvtillid og selvværd
- Får succesoplevelser
- Udfordre egen grænser
- Selverkendelse ”Hvem er jeg”
- Støttes i troen på sig selv
- Oplever bekræftende og anerkende voksne
- Møder udfordringer tilpasset den enkelte
- Bliver lyttet til

At blive bedre til at indgå i sociale sammenhænge
- Støttes i at gå på kompromis i legen
- Støttes i at erkende andres ønsker og behov og tilsidesætte egne
- Lærer god omgangstone og accept af forskelligheder
- Bliver bekendt med normer og regler
- Oplever at være en del af en gruppe og styrke gruppefølelsen
- Lærer at vise hensyn for andre(yngre og jævnaldrende børn og voksne)
- Støttes i at tolke andres følelser/handlinger
- Får gode legemuligheder(tid/rum)
- Støttes i at sige til og fra.

Udvikling af barnets ”Jeg”
- Får litteratur læst højt
- Videreudvikler deres tegning f.eks. i form af bundne opgaver)
- Arbejde med sproglig opmærksomhed
- Støttes i at sætte ord på deres følelser og at tackle disse
- Støttes i deres venskaber og i etablering af nye
- Snakker om de forskellige følelser
- Støttes i selv at løse deres konflikter
- Lærer at lytte til hinanden
- Lærer at vente på tur
- Oplever enige og tydelige voksne, der ikke ”skælder ud”
- Trænes i at modtage og forstå kollektive beskeder (evt. med gentagelser af børnene)
- Får kendskab til ugedagenes navne, årstider mm.
- Støttes i at turde at stå frem (samling, rytmik, teater)
- Får kendskab til nærmiljøet ( skov, dige, mark, bibliotek, virksomhedsbesøg)
- Aktivt deltager i forskellige aktiviteter
- Lære at vente på tur
- Lærer at acceptere et nej
- Får gode legemuligheder (tid/rum)
- Lærer at sige til og fra
- Lærer at lytte
- Lærer en god omgangstone


At lette overgangen fra børnehave til skole – kommende skolebørn
- Træne deres koncentration ved fx. fastholdelse i leg, spil, aktiviteter (og derved også undgå ”pendlerbørn”)
- Får kendskab til tal og bogstaver (fx. skrive deres navn, tælle til 10
- Bliver tilbudt små læringsrelaterede opgaver (f.eks. stor/lille, foran/bagved, få/mange)
- Besøge deres skoler
- Deltage i fællesprojekter med børnehaveklassen
- Afslutningsprojekt fx. teater og cirkus
- Er på hyttetur
- Oplever fordybelse i længerevarende forløb

Styrke sprog og begreber
 Rim og remser (rimtræ og ugedage)
- Leg med ord og lyde
- Synge/rytmer
- Højtlæsning
- Gentagelse af kendte tekster
- Arbejde med begreber
- Videreudvikle sproget gennem leg og den daglige dialog
- Styrke fortællelysten
- Særlig indsats for sprogsvage børn

Grovmotorisk udvikling
- 2 rytmikformiddag i måneden – i vinterhalvåret
- Ture ud i naturen
- Gåture i nærmiljøet
- Brug af udendørs lejeredskaber

Finmotorisk udvikling – kreative kompetencer
- Konstruktionsleje
- Tegne/male
- Modellere
- Opleve gangen fra idé – proces - produkt